Korzystanie turnusów rehabilitacyjnych

Forum Forums Orzecznictwo, dokumenty, zasiłki i dofinansowania Dofinansowania MOPS/GOPS turnusy Korzystanie turnusów rehabilitacyjnych

Wyświetlono 1 posty (z 2 wszystkich)
 • Autor
  Posty
 • #604
  Alicja
  Alicja
  Administrator

  Wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (DZ.U.07 nr 230 poz. 1694 ze zm), niezależnie od otrzymanych środków finansowych z PFRON i Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 ze zm.)

  W zależności od otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala się kryteria obowiązujące na dany rok zatwierdzone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zespół opiniujący uwzględnia w pierwszej kolejności przy rozpatrywaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny, w oparciu o powyższe Rozporządzenie.
  Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest

  1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
  2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
  • osoba niepełnosprawna składa wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Centrum Pomocy właściwym dla miejsca zamieszkania.
  • osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

  Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

  • łoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
  • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
  • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest   organizowany w formie niestacjonarnej;
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków  Funduszu;
  • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
  • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczelniach i przyjmowanych lekach informacja o stanie zdrowia.

  Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

  1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna:
  2. opiekun:
  • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
  • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby     niepełnosprawnej.

  W trakcie złożenia wniosku wymagane jest przedstawienie :

  1. wniosku na turnus rehabilitacyjny (oryginał)
  2. ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 ze zm.)(oryginał i ksero),
  3. aktualny wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny z roku 2016 r. (oryginał i ksero),
  4. zaświadczenia o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r. życia),
  5. w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim należy wypełnić dodatkowo informację dotyczącą niezbędnych danych dotyczących  opiekuna. (dotyczy tylko osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz osób niepełnoletnich),
  6. Dowód Osobisty wnioskodawcy (do wglądu) lub ksero dowodu osobistego w przypadku składania wniosku w imieniu osoby niepełnosprawnej.

  W przypadku otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego należy:

  1. w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu (powyższy termin 21 dni, dotyczy sytuacji, w której turnusy rehabilitacyjne rozpoczynają się w znacznie krótszym okresie czasu, tj w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia osoby niepełnosprawnej o przyznaniu jej dofinansowania)przekazuje do DAON informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła
  2. niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane jako rezygnacja z otrzymanego dofinansowania,
  3. jeżeli Wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zobowiązany jest niezwłocznie  powiadomić  pisemnie MOPS o rezygnacji z przyznanego dofinansowania.
  4. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczelniach i przyjmowanych lekach informacja o stanie zdrowia.
  • This topic was modified 2 lata, 9 miesięcy temu by Alicja Alicja.
  #610

  Lena
  Użytkownik

  PFRON z reguły nie finansuje pełnej kwoty turnusu rehabilitacyjnego, o pozostałą sumę możemy ubiegać się w fundacjach lub pokryć ze środków zgromadzonych z 1%  :good:

Wyświetlono 1 posty (z 2 wszystkich)

You must be logged in to reply to this topic.